Regulamin konkursu „Suzume

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin konkursu „Suzume” zwany dalej ”Regulaminem”, określa w sposób wyczerpujący zasady organizacji Konkursu przez Organizatora, w tym sposób przeprowadzania Konkursu, zasady wyboru najlepszego wykonania zadań konkursowych, prawa i obowiązki Organizatora i inne istotne postanowienia związane z Konkursem.

 2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Nowe Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rzecznej 11, 37-700 Przemyśl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000577708, posługująca się numerem NIP 7952534037, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem serwisu Facebook, który należy do: Facebook Inc., z siedzibą Menlo Park (Stany Zjednoczone), zwanego dalej „Facebook”, jednakże Organizator zastrzega, że Konkurs nie jest stworzony, zarządzany, nadzorowany, kontrolowany ani w jakikolwiek inny sposób wspierany przez Facebook. W związku z tym Facebook nie bierze udziału w organizacji Konkursu, nie ma wpływu na jego przebieg i nie ponosi odpowiedzialności prawnej bezpośrednio z nim związanej — Organizator niniejszym zwalnia Facebooka z odpowiedzialności wobec osób biorących udział w Konkursie. Oprócz tego Organizator wskazuje, że prawa własności intelektualnej do znaku towarowego Facebook przysługują Facebookowi.

 4. Niniejszy Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w myśl art. 921 § 1 i następne k.c.

 5. Przyrzekającym nagrodę konkursową jest wyłącznie Organizator. W żadnym przypadku za przyrzekającego nagrodę konkursową nie należy uznawać Facebooka.

 6. Rozstrzygnięcie Konkursu w żaden sposób nie jest uzależnione od przypadku, stąd Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 165, z późn. zm. — dalej: u.g.h.).

 7. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025, z późn. zm. — dalej: k.c.);
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1191, z późn. zm. — dalej: pr. aut.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. — dalej: RODO);
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm. — dalej: u.o.d.o.);
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1509, z późn. zm. — dalej: u.p.d.o.f.).

 

§ 2. Słowniczek

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. adres elektroniczny — przez „adres elektroniczny” należy rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 2. dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 8:00 do 17:00 w dni robocze;

 4. komisja konkursowa — przez „komisję konkursową” należy rozumieć zespół osób, o którym mowa w § 6 ust. 1-3 Regulaminu;

 5. Konkurs — przez „Konkurs” należy rozumieć wydarzenie pod nazwą „Suzume” przeprowadzane w imieniu i na rzecz Organizatora na Facebooku, którego zasady określa niniejszy Regulamin;

 6. nagroda — przez „nagrodę” należy rozumieć nagrody, o których mowa w §§ 5 ust. 1-2 Regulaminu;

 7. opracowanie utworu — przez „opracowanie utworu” należy rozumieć utwór pochodny, który czerpie z utworu pierwotnego i w którym jest rozpoznawalny utwór pierwotny, w szczególności tłumaczenie, przeróbkę i adaptację (art. 2 ust. 1 pr. aut.);

 8. Organizator — przez „Organizatora” należy rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

 9. osoba biorąca udział w Konkursie — przez „osobę biorącą udział w Konkursie” należy rozumieć Uczestnika oraz osobę fizyczną, która jest zainteresowana wzięciem udziału w Konkursie, lecz nie spełnia wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1-2 Regulaminu;

 10. serwis Facebook— przez „serwis Facebook” należy rozumieć portal społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.facebook.com, który należy do podmiotu wskazanego w § 1 ust. 3 Regulaminu;

 11. serwis Organizatora — przez „serwis Organizatora” należy rozumieć stronę internetową, dostępną pod adresem internetowym http://anime24.pl, która należy do Organizatora;

 12. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Organizatora i osobę biorącą udział w Konkursie;

 13. system teleinformatyczny — przez „system teleinformatyczny” należy rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1954, z późn. zm.);

 14. środki komunikacji elektronicznej — przez „środki komunikacji elektronicznej” należy rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

 15. Uczestnik — przez „Uczestnika” należy rozumieć osobę fizyczną biorącą udział w Konkursie i spełniającą wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1-2 Regulaminu;

 16. utwór — przez „utwór” należy rozumieć każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 pr. aut.);

 17. zadanie konkursowe — przez „zadanie konkursowe” należy rozumieć pytania, przygotowane przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie może brać udział Uczestnik, który:

 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończył 18 lat — z zastrzeżeniem ust. 2;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych — z zastrzeżeniem ust. 2;
 • zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • jest aktywnym użytkownikami serwisu Facebook;
 • przystąpi do wykonywania zadań konkursowych, opisanych w § 4 ust. 4 Regulaminu;
 • zapoznał się z niniejszym Regulaminem;
 • zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
 • zezwala na rozpowszechnianie jego wizerunku zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu.

 

 1. W Konkursie nie może brać udziału osoba, która nie spełnia jakiegokolwiek warunku przewidzianego w ust. 1, a także osoba, która:

 • jest osobą zatrudnioną bezpośrednio przez Organizatora lub pośrednio przez inny podmiot powiązany z Organizatorem, niezależnie od charakteru tego powiązania (np. powiązanie osobowe, kapitałowe, organizacyjne etc.);
 • jest członkiem organów, przedstawicielem, pełnomocnikiem, prokurentem lub osobą w inny sposób reprezentującą Organizatora lub inne podmioty powiązane z Organizatorem, niezależnie od charakteru tego powiązania (np. powiązanie osobowe, kapitałowe, organizacyjne etc.);
 • jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, przysposabiającym, przysposobionym, rodzeństwem, innym krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób wymienionych w lit. a-b.

 

§ 4. Zasady przeprowadzania Konkursu

 • Konkurs odbywa się od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r.. poprzez serwis Facebook— z zastrzeżeniem ust. 2.
 • W przypadku:
 • blokady konta/strony Organizatora przez Facebooka — wszystkie terminy przewidziane w niniejszym Regulaminie ulegają wydłużeniu o czas trwania blokady konta/strony;
 • wystąpienia okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć przy ogłoszeniu Konkursu, np. skasowania konta/strony — Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu przed terminem wskazanym w ust. 1, w tym zakończenia Konkursu bez przyznania nagród konkursowych. W takiej sytuacji osoby biorące udział w Konkursie zostaną powiadomione o zakończeniu Konkursu poprzez serwis Facebook lub serwis Organizatora.
 • Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić się do udziału w Konkursie i wykonać zadania konkursowe zgodnie z ust. 4.
 • Wykonanie zadań konkursowych, za które może zostać przyznana nagroda konkursowa, o jakiej mowa w § 5 ust. 1-2 Regulaminu, polega na tym, że każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie powinien odpowiedzieć na pytanie, przygotowane przez Organizatora, gdzie odpowiedź będzie oceniana przez Komisję konkursową, o której mowa w § 6 ust. 1. Pytanie zostanie zamieszczone w poście konkursowym, który zostanie opublikowany w serwisie Facebook.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość doprecyzowywania szczegółów czynności, o których mowa w ust. 4 — z zastrzeżeniem, że doprecyzowywanie szczegółów czynności nie może istotnie zmieniać charakteru poszczególnych czynności i charakteru Konkursu.
 • Doprecyzowanie przez Organizatora szczegółów czynności zgodnie z ust. 5 nie stanowi zmiany Regulaminu — zgodnie z § 16 ust. 3 lit. a Regulaminu.
 • Doprecyzowanie szczegółów czynności zgodnie z ust. 5 jest skuteczne, jeżeli Organizator przekazał osobom biorącym udział w Konkursie informacje z tym związane poprzez:
 • zamieszczenie informacji w serwisie Organizatora lub
 • zamieszczenie postu w serwisie Facebook lub
 • wysłanie wiadomości prywatnych do osób biorących udział w Konkursie.
 • Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek działań, które:
 • służą nawoływaniu do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalaniu takiej przemocy;
 • służą propagowaniu jakiegokolwiek faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa;
 • służą nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalaniu taką nienawiść;
 • znieważają grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę;
 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby, w tym jej prawo do ochrony wizerunku;
 • w inny sposób niż określony w lit. a-f są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym lub dobrymi obyczajami;
 • polegają na używaniu wulgaryzmów lub innych treści o charakterze obraźliwym;
 • służą nawoływaniu do zachowań niebezpiecznych lub pochwalaniu takich zachowania;
 • służą promocji lub reklamie innych podmiotów niż Organizator.
 • Każdy Uczestnik jest zobowiązany dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie i wykonać zadania konkursowe, o których mowa w ust. 4, osobiście, bez pośrednictwa osób trzecich.
 • Każdy Uczestnik jest zobowiązany zapewnić, aby wykonanie zadań konkursowych nie naruszało żadnych praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności dóbr osobistych, wizerunku, praw autorskich, praw własności przemysłowych.
 • Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia się do Konkursu tylko raz w jednej edycji Konkursu. W przypadku dokonania większej liczby zgłoszeń udziału Organizator bierze pod uwagę tylko pierwsze z nich.
 • Każdy Uczestnik powinien dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie w terminie od dnia 17 kwietnia 2023r., godz. 14:00, do dnia 24 kwietnia 2023 r., godz. 23:59 poprzez zamieszczenie odpowiedzi na zadane pytanie pod postem konkursowym.
 • Wszystkie czynności związane z przeprowadzaniem Konkursu realizuje Organizator.
 • Organizator zastrzega możliwość kasowania, usuwania lub niszczenia przez Organizatora treści przesyłanych przez Uczestnika, które naruszają ust. 8 — bez uprzedzenia Uczestnika.

 

§ 5. Nagrody konkursowe

 1. Za najlepsze wykonanie zadań konkursowych Organizator przyzna nagrody rzeczowe w postaci 3 podwójnych zaproszeń na seans filmu Suzume o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) każde. Organizator przewiduje przyznanie nagród konkursowych dla 3 Uczestników.

 2. Nagrody wskazane w ust. 1 nie podlegają ani wymianie na inną nagrodę rzeczową, ani wypłacie Uczestnikowi w formie pieniężnej, w szczególności w ramach wymiany nagrody rzeczowej na jej równowartość pieniężną.

 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nagrody konkursowe nie muszą posiadać wartości ekwiwalentnej do wartości wykonania zadań konkursowych, tj. wartość nagród konkursowych nie musi w pełni odpowiadać wartości wykonanych zadań konkursowych. W konsekwencji Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o przyznanie nagrody dodatkowej czy też wyrównanie wartości wykonania zadań konkursowych.

 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje maksymalnie jedna nagroda konkursowa, obejmująca jeden bilet na film Suzume.

 

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Oceny wykonania zadań konkursowych dokona komisja konkursowa.

 2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora najpóźniej w terminie do dnia 23 kwietnia 2023 r.

 3. W skład komisji konkursowej wejdą 2 (słownie: dwie) osoby wyznaczone przez Organizatora.

 4. Organizator nie jest zobowiązany ujawniać danych osobowych członków komisji konkursowej, w tym również na żądanie osoby biorącej udział w Konkursie.

 5. Na pierwszym etapie rozstrzygania Konkursu komisja konkursowa dokona weryfikacji, czy osoby, które dokonały zgłoszeń zadań konkursowych, spełniają formalne wymagania uczestnictwa w Konkursie, wskazane w § 3 Regulaminu.

 6. Na drugim etapie rozstrzygania Konkursu komisja konkursowa dokona weryfikacji, czy zgłoszenia Uczestników nie naruszają zasad zgłoszenia udziału w Konkursie, w szczególności poprzez naruszenie § 4 ust. 8-12 Regulaminu.

 7. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową — w następstwie weryfikacji, o której mowa w ust. 5-6 — że:

 • osoba, która zgłosiła udział w Konkursie, nie spełnia wymogów uczestnictwa w Konkursie wskazanych w § 3 Regulaminu;
 • zgłoszenie udziały w Konkursie naruszają zasady zgłoszenia w Konkursie, w szczególności poprzez naruszenie § 4 ust. 8-12 Regulaminu,
 • komisja konkursowa odrzuca takie zgłoszenie udziału i nie bierze go pod uwagę na dalszych etapach Konkursu.

 

 1. Na trzecim etapie rozstrzygania Konkursu komisja konkursowa kompleksowo oceni wykonanie zadań konkursowych w oparciu o kryteria opisane w ust. 9.

 2. Komisja konkursowa ocenia zadania konkursowe, o których mowa w ust. 8, w oparciu o następujące kryteria:

 • związek z tematem pytania;
 • oryginalność odpowiedzi;
 • błyskotliwość odpowiedzi;
 • liczba pozytywnych reakcji użytkowników serwisu Facebook.

 

 1. Po dokonaniu oceny wykonania zadań konkursowych zgodnie z ust. 8-9 komisja konkursowa:

 • wyłoni Uczestników, którym została przyznana nagroda konkursowa za najlepiej wykonane zadania konkursowe;
 • stworzy listę rezerwową Uczestników, którym może zostać przyznana nagroda konkursowa w miejsce Uczestników wskazanych w lit. a — w sytuacjach, o których mowa w § 7 ust. 7 Regulaminu.

 

 1. Organizator zastrzega, że komisja konkursowa może:

 • nie przyznać nagrody konkursowej żadnemu z Uczestników;
 • przyznać nagrody konkursowe mniejszej liczbie Uczestników niż liczba przewidzianych nagród konkursowych, jeżeli liczba Uczestników będzie niewystarczająca lub wykonania zadań konkursowych nie będą spełniać kryteriów, o których mowa w ust. 9.

 

 1. Wszystkie decyzje komisji konkursowej w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu, w tym odrzucania Uczestników i wyboru najlepszych wykonań zadań konkursowych, są całkowicie suwerenne i nie wymagają uzasadnienia. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ma wpływu na wybór najlepszych wykonań zadań konkursowych przez komisję konkursową, jak również nie może zmienić jej ostatecznych wyborów.

 2. Ogłoszenie listy nagrodzonych Uczestników, o których mowa w ust. 10 lit. a, nastąpi najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2023 r. poprzez zamieszczenie postu w serwisie Facebook.

 3. Lista Uczestników, o których mowa w ust. 10 lit. b, nie podlega ogłoszeniu.

 

§ 7. Wydanie i zwrot nagród konkursowych

 1. Organizator powiadomi nagrodzonych Uczestników, o których mowa w § 6 ust. 10 lit. a Regulaminu, o przyznaniu nagród za najlepiej wykonane zadania konkursowe poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook — najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wyłonienia nagrodzonych Uczestników.

 2. Po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, nagrodzony Uczestnik powinien:

 • potwierdzić Organizatorowi, że przyjmuje nagrodę konkursową;
 • przekazać Organizatorowi dane, które są niezbędne do wydania nagrody (np. adres do doręczeń, adres e-mail etc.);

— najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia powiadomienia przez Organizatora.

 1. Jeżeli nagrodzony Uczestnik nie dopełni obowiązków, o których mowa w ust. 2, lub oświadczy, że nagrody nie odbierze, Organizator przyjmuje, że Uczestnik zrzekł się nagrody konkursowej.

 2. Jeżeli nagrodzony Uczestnik przekaże Organizatorowi niepełne lub niepoprawne dane czy informacje — i pomimo wezwania do ich uzupełnienia lub poprawienia nie dopełni tych czynności — w wyniku czego skuteczne wydanie nagrody konkursowej Uczestnikowi nie będzie możliwe, Organizator jest zwolniony z obowiązku wydania Uczestnikowi nagrody konkursowej, a nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o jej wydanie.

 3. Nagrodzony Uczestnik traci prawo do wydania nagrody konkursowej, jeżeli po wyłonieniu Uczestników zgodnie z § 6 ust. 10 lit. a Regulaminu ujawni się okoliczność, w świetle której zgłoszenie przez nagrodzonego Uczestnika powinno być zostać odrzucone zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu.

 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 5:

 • jeżeli jeszcze nie nastąpiło wydanie nagrody konkursowej — Organizator nie jest zobowiązany do wydania nagrody konkursowej Uczestnikowi, a Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o jej wydanie;
 • jeżeli nastąpiło już wydanie nagrody konkursowej i skorzystanie z niej przez Uczestnika — Uczestnik jest zobowiązany zwrócić Organizatorowi równowartość nagrody konkursowej najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nagrody, przy czym wezwanie do zwrotu nagrody nie może zostać skierowane do Uczestnika później niż w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zakończenia Konkursu zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na zwrot nagrody konkursowej lub złożenia przez Uczestnika oświadczenia, że nagrody konkursowej nie zwróci, Organizator wystąpi do właściwego sądu powszechnego o zwrot równowartości nagrody konkursowej lub zapłatę odszkodowania.
 1. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nagroda konkursowa przypada kolejnym Uczestnikom z listy, o której mowa w § 6 ust. 10 lit. b — zgodnie z kolejnością przyjętą na liście — aż do skutecznego wydania wszystkich nagród konkursowych. Ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

 2. Wydanie nagród konkursowych Uczestnikom nastąpi poprzez przesłanie kodów w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook — na koszt i ryzyko Organizatora — najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia spełnienia przez Uczestnika obowiązków, o których mowa w ust. 2.

 3. Przejście własności nagrody konkursowej, wszelkich ciężarów i korzyści z nią związanych, jak również ryzyko jej przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przechodzi na nagrodzonego Uczestnika z chwilą potwierdzenia odbioru nagrody konkursowej przez nagrodzonego Uczestnika lub osobę trzecią, działającą w imieniu nagrodzonego Uczestnika.

 4. W przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik nie odbierze nagrody konkursowej po jej wydaniu przez Organizatora zgodnie z ust. 8, tj. nie wykorzysta biletu na film, Organizator przyjmuje, że Uczestnik zrzekł się nagrody konkursowej.

 

§ 8. Rozpowszechnianie wizerunku

 1. Każda osoba biorąca udział w Konkursie zezwala na rozpowszechnianie jej wizerunku przez Organizatora w serwisie Facebook — na potrzeby promocji, reklamy, informowania oraz sprawozdawania związanego z Konkursem.

 2. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkuresie jest chwilą udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje cały świat i zostaje udzielone do czasu utraty dla Organizatora wartości promocyjnej i reklamowej wizerunku.

 4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane nieodpłatnie, tj. osobie, której wizerunek jest rozpowszechniany, nie przysługuje wynagrodzenie za pozowanie lub inne podobne roszczenie majątkowe związane z pozowaniem.

 5. Organizator może zezwalać podmiotom trzecim na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku, o którym mowa w ust. 1, o ile potrzeba udzielenia takiego zezwolenia wiąże się z promocją, reklamą, informowaniem lub sprawozdawaniem związanym z Konkursem.

 6. Osoba biorąca udział w Konkursie w każdej chwili może wycofać zezwolenie na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku, jednakże w takim przypadku traci ona prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnego otrzymania nagrody konkursowej. W przypadku cofnięcia zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku po wyłonieniu nagrodzonych Uczestników zgodnie z § 6 ust. 10 lit. a Regulaminu znajduje zastosowanie § 7 ust. 5 Regulaminu.

 

§ 9. Prawa własności intelektualnej

 1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania Konkursu dojdzie do stworzenia lub wykorzystania utworu wcześniej stworzonego przez osobę biorącą udział w Konkursie, na podstawie niniejszego Regulaminu osoba biorąca udział w Konkursie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tego utworu na polach eksploatacji koniecznych do przeprowadzenia Konkursu i osiągnięcia celów z nim związanych, tj . w odniesieniu do utworów niebędących programem komputerowym są to:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie utworów wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, na twardych dyskach komputerów osobistych i wszelkich serwerach, bez jednoczesnego tworzenia nośnika materialnego,
 • wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów,
 • rozpowszechnianie utworów poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach serwisów społecznościowych, telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej a także wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;
 • korzystanie z utworów poprzez włączanie ich do innych utworów oraz innych materiałów nietwórczych.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 2. Organizator może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich, na co osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę.

 3. Udzielenie licencji nastąpi w momencie stworzenia lub przekazania utworu przez osobę biorącą udział w Konkursie.

 4. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na wprowadzenie przez Organizatora albo osobę trzecią z upoważnienia Organizatora dowolnych zmian w zakresie treści i/lub formy utworu stworzonego lub wykorzystanego w Konkursie, w tym na dokonywanie skrótów, cięć, zmiany kolorystyki, łączenie utworu z innymi utworami, włączanie utworu do innych utworów etc.

 5. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań utworu stworzonego lub wykorzystanego w ramach zadania konkursowego. Ponadto osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na zezwalanie przez Organizatora na korzystanie z opracowań utworu przez osobę trzecią.

 6. Osobom biorącym udział w Konkursie nie przysługują żadne prawa własności intelektualnej w odniesieniu do utworów udostępnionych osobom biorącym udział w Konkursie przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, z wyjątkiem upoważnienia osoby biorącej udział w Konkursie do korzystania z nich w czasie przeprowadzania Konkursu — wyłącznie na potrzeby udziału w Konkursie.

 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami autorskimi Organizatora oraz zakresem licencji udzielonej zgodnie z ust. 7 osoba biorąca udział w Konkursie powinna niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

 

§ 10. Dane osobowe

 1. Organizator przetwarza dane osobowe osób biorących udział w Konkursie z poszanowaniem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie zostały przedstawione w odrębnym dokumencie pt. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Osoba biorąca udział w Konkursie, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich, jest zobowiązana zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.

 4. Jeżeli osoba biorąca udział w Konkursie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Organizator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.

 5. W przypadku, gdy osoba biorąca udział w Konkursie bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, może ponieść odpowiedzialność wobec Organizatora na zasadach opisanych w § 12 ust. 1 lit. d Regulaminu.

 

§ 11. Zasady odpowiedzialności

 1. Osoba biorąca udział w Konkursie ponosi odpowiedzialność za:

 • skutki przekazywania treści, które naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje;
 • naruszenie jakichkolwiek praw przysługujących jakimkolwiek osobom trzecim, w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej;
 • rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej bez jej zezwolenia;
 • użycie danych osobowych osoby trzeciej z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym bez wiedzy i/lub zezwolenia osoby trzeciej;
 • zwrot równowartości nagrody konkursowej zgodnie z § 7 ust. 6 lit. b Regulaminu;
 • skutki podania niepoprawnych danych i informacji, które są potrzebne do wywiązania się z obowiązków podatkowych na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu.

 

 1. Ponadto osoba biorąca udział w Konkursie może ponosić odpowiedzialność deliktową wobec osób trzecich, o ile działania lub zaniechania osoby biorącej udział w Konkursie spowodowały szkodę po stronie osób trzecich.

 2. W przypadku poniesienia przez Organizatora szkody, rozumianej jako rzeczywista strata i/lub utracone korzyści w rozumieniu art. 361 k.c., w następstwie naruszenia Regulaminu przez osobę biorącą udział w Konkursie, Organizator jest uprawniony do żądania naprawienia szkody przez osobę biorącą udział w Konkursie, w szczególności poprzez zwrot wszystkich udokumentowanych kosztów, jakie poniósł w związku z działaniem lub zaniechaniem osoby biorącej udział w Konkursie — w tym kosztów pomocy prawnej.

 3. W przypadku nałożenia na Organizatora administracyjnej kary pieniężnej za nieumyślne naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych z winy osoby biorącej udział w Konkursie, Organizator może żądać od osoby biorącej udział w Konkursie zwrotu równowartości zapłaconej administracyjnej kary pieniężnej, jednak w kwocie nie wyższej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora z tytułu działań lub zaniechań osoby biorącej udział w Konkursie, które pozostają w związku z Konkursem, osoba biorąca udział w Konkursie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa — pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Organizator w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niedopełnienie przez osobę biorącą udział w Konkursie wymogów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 • niedopełnienie przez Uczestnika wymogów związanych z odebraniem nagrody konkursowej;
 • podanie przez Uczestnika niepełnych lub niepoprawnych danych lub informacji, których wymaga Organizator;
 • niemożność przeprowadzenia Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym z powodu zablokowania konta/serwisu Organizatora;
 • wybór najlepszych wykonań zadań konkursowych przez komisję konkursową;
 • skutki siły wyższej.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 k.c.

 2. Całkowita odpowiedzialność Organizatora zarówno z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania, jak również z tytułu popełnienia deliktu, jest ograniczona do wartości nagród konkursowych, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a Regulaminu.

 3. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi, w tym rękojmi za wady fizyczne i prawne nagród, o których mowa w § 5 ust. 1-2 Regulaminu, jest wyłączona.

 4. Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym paragrafie nie dotyczą odpowiedzialności za szkodę, jaką Organizator może wyrządzić osobie biorącej udział w Konkursie w sposób umyślny, a także odpowiedzialności za szkodę na osobie oraz odpowiedzialności za szkodę, o której mowa w art. 435 k.c. i art. 436 k.c.

 

§ 12. Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku stwierdzenia przez osobę biorącą udział w Konkursie, że Konkurs został przeprowadzony z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, osoba biorąca udział w Konkursie może złożyć reklamację.

 2. Reklamację można złożyć:

 • poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny — na adres Organizatora kontakt@anime24.pl;
 • poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Organizatora: ul. Rzeczna 11, 37-700 Przemyśl;
 • złożenie reklamacji osobiście w godzinach roboczych — w siedzibie Organizatora: ul. Rzeczna 11, 37-700 Przemyśl.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko osoby biorącej udział w Konkursie;
 • dane kontaktowe osoby biorącej udział w Konkursie (adres e-mail, numer telefonu lub adres do doręczeń itp.);
 • szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem;
 • treść żądań osoby biorącej udział w Konkursie w związku z zarzucaną niezgodnością przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem;
 • informację, w jakiej formie ma zostać przekazana odpowiedź na reklamację (elektronicznie — na podany adres elektroniczny, czy na piśmie — na podany adres do doręczeń).
 1. Reklamację można złożyć najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia podania informacji o rozstrzygnięciu Konkursu zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu.

 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się:

 • datę wysłania wiadomości na podany adres elektroniczny — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a;
 • datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b;
 • datę złożenia reklamacji w siedzibie Organizatora — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. c.
 1. Reklamacje wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, są pozostawiane bez rozpatrzenia.

 2. Po otrzymaniu reklamacji Organizator niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

 3. Po otrzymaniu reklamacji wniesionej w terminie, o którym mowa w ust. 4, Organizator rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 3 lit. e; w przypadku braku tej informacji Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.

 

§ 13. Pactum de non cedendo

Jeżeli z tytułu uczestnictwa w Konkursie powstanie jakakolwiek wierzytelność na rzecz osoby biorącej udział w Konkursie, osoba biorąca udział w Konkursie nie może dokonać cesji tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez zgody Organizatora. W szczególności dotyczy to wierzytelności o wydanie nagrody konkursowej zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu.

 

§ 14. Dane kontaktowe

 1. Z Organizatorem można kontaktować w następujący sposób:

a) pocztą elektroniczną:

konkurs@anime24.pl;

b) pocztą zwykłą:
Grupa Nowe Media Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 11
37-700 Przemyśl
 1. Preferowaną formą kontaktu jest komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną.

 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w dni robocze i w godzinach roboczych.

 

§ 15. Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym w trakcie trwania Konkursu.

 2. Zmiana niniejszego Regulaminu, o której mowa w ust. 1, jest skuteczna po powiadomieniu osób biorących udział w Konkursie o tej zmianie poprzez zamieszczenie postu w serwisie Facebook na co najmniej 1 (słownie: jeden) dzień przed wejściem zmiany w życie.

 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu:

 • doprecyzowanie szczegółów czynności, które należy wykonać w ramach wykonywania zadań konkursowych — na zasadach, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu;
 • udzielanie przez Organizatora wyjaśnień osobom biorącym udział w Konkursie;
 • zmiana danych kontaktowych Organizatora, o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu.

 

§ 16. Wykaz załączników

 

 1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Wykaz załączników do niniejszego Regulaminu:
 3. — Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym aktów wymienionych w § 1 ust. 7 Regulaminu.

 2. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

 3. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody osób biorących udział w Konkursie i nie wpływają na interpretację Regulaminu.

 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione właściwym przepisem prawa.

 5. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych odnośnie przyjęcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Regulaminu Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1360, z późn. zm. — dalej: k.p.c.).

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Suzume”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Nowe Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rzecznej 11, 37-700 Przemyśl, KRS: 0000577708, NIP: 7952534037, adres e-mail: grupanowemedia@gmail.com, zwana dalej Administratorem;

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia konkursu „Suzume” — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych;

 • kontaktowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z prawa);

 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest np. posiadanie informacji o wykonywaniu praw z RODO, tworzenie rejestrów i ewidencji itp.;

 • archiwalnym i dowodowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie dowodów, gdy zażąda ich np. organ władzy państwowej;

 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesów Spółki, w szczególności interesów majątkowych;

 1. w każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub ewentualnie nick lub pseudonim, wizerunek jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (bez tych danych wzięcie udziału w Konkursie nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP jest konieczne do odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody(bez tych danych wywiązanie się z obowiązków podatkowych nie będzie możliwe);

 1. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom takim, jak Stowarzyszenie Nowe Horyzonty oraz współpracującym z nami prawnikom; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez Administratora z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield);

 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • przez czas potrzebny do przeprowadzenia Konkursu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie;

 • do ustania potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach kontaktowych;

 • przez okres 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

 • przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

 1. posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.